Referat af Årsmødet i Hellebo Park,
den 28-03-2018

 

Mødet blev afholdt på restaurant Birkebo og 77 husstande var repræsenteret.


1. Velkomst samt valg af dirigent:

Formanden Henrik Jersild bød velkommen og Ole Frithioff blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og meddelte, at mødet var lovligt indvarslet.

2. Stemmeudvalg:

Et stemmeudvalg bestående af Mona Faye og Peter blev valgt.

 

3. Beboerrepræsentationens beretning:

Beboerrepræsentationens årsberetning blev fremlagt af formanden:

Citat:

”En klog mand sagde, at man skal tænke og handle positivt for at opnå positive resultater”.

Det har vi så gjort. Så her starter jeg med de mest positive resultater:

a) Genskabelse af ro og orden og en positiv stemning i Hellebo Park.

Tak til alle, der har været med til dette og fulgt vores motto:

Tænk på jeres naboer – tænk positivt!

 

b) Frost på håndtaget.
I løbet af adskillige år blev der lagt lag på lag af frost på håndtaget mellem Beboer-repræsentationen og City Apartment.
Den frost er nu banket af, og vi har i dag et professionelt, pragmatisk samarbejde, der skal fortsættes.
Det gode samarbejde betyder, at vores ønsker bliver behandlet seriøst og hurtigere.

 

c) Samarbejdet med Lars/Torben er blevet udviklet positivt til alle parters glæde.

 

d) Hjemmesiden er blevet hentet ud af frostboksen, pudset af og igen aktiveret på internettet. Det har gjort det nemmere at kommunikere med beboerne. Men hjemmesiden bliver også flittigt benyttet af folk, der ønsker at flytte ind i Hellebo Park. Det har betydet, at ventelisten er blevet fordoblet i løbet af det sidste år til i dag ca. 250.

 

e) Højhuset
Der er nu igen ro i Højhuset efter en afstemning om udsmykning på gangene. Før kunne én enkelt beboer ud af otte på hver etage boykotte en udsmykning. Nu er det flertallet, der bestemmer.

 

f) Mange mindre forbedringer er gennemført – men to er betydelige:

·      Grillbaren: Pladsen i det nordøstligste hjørne er blevet renoveret med et par bord-bænke og plantekrukker, så beboere kan mødes her og lære hinanden bedre at kende.

·      Julehygge: Vi afholdt for første gang Julehygge for beboerne i december 2017 på restaurant Birkebo – igen for at komme hinanden mere ved. Det blev en succes, som forventes fortsat og udbygget med en sommerfest.

 

Et par andre sager:

Dalen
Mount Birkebo på græsplænen øst for Birkebo ventes væk i efteråret. Byggeriet har vi ingen indflydelse på – ej heller City Apartment, som har solgt P-pladsen syd for Birkebo til Birkebo 3: Jordbjerget ligger på Birkebos matrikel.

Husorden
Er lavet af Beboerrepræsentationen og ikke af Lars/City Apartment. Vi har bedt Lars og Torben om at påpege overtrædelser af VORES husorden. Så lad være med at anklage Lars og Torben, når husorden overtrædes.

Husk:
Kommunikation er nøglen til diplomati, som er nøglen til positive resultater!

Formandens beretning blev godkendt.

 

4. Årsregnskab

Årsregnskabet blev udsendt sammen med indkaldelsen til Årsmødet. Kassereren Maria Thodborg gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt af samtlige tilstedeværende.

 

5. Kontingent for 2018
Det blev vedtaget, at kontingentet skal forblive uændret i det kommende år.

 

6. Indkomne forslag
Ingen forslag blev modtaget

 

7. Valg til Beboerrepræsentationen
Følgende beboerrepræsentanter ønskede ikke genvalg:

Henrik Jersild

Maria Thodborg

Inge Gjellebøl

Anne Marie Olsen og

Ole Frithioff

 

8. Følgende nye beboerrepræsentanter og suppleanter blev valgt:

Allan Woods

Anne Marie Christoffersen

Anne Vibeke Lauridsen og

Marianne Arnsfelt

Inger Gjellebøl ønskede ikke genvalg som suppleant

 

9. Valg af revisor for 1 år.

Anne Maria Olsen ønskede ikke genvalgt.

Flemming Zøllner blev valgt.

 

10. Under eventuelt fremkom følgende:

Det blev påpeget, at busstoppestedet er placeret på et temmelig farligt sted for de passagerer, der skal med bussen. Stoppestedets placering kan medføre ulykker, idet passagerne på det sted er mere eller mindre usynlige for de mange kørende beboer/gæster samt lastbiler til og fra Hellebo Park. Stoppestedet ønskes flyttet.

Falck har anmodet om at få en sliske, så det gøre det lettere for dem, at kan komme op af trapperne ud fra parkeringspladsen ind til grønnegården samt op af trapperne i opgangene. Som forholdende er i dag, så har Falck svært ved at få deres bårer op.

Nogle beboere har bedt repræsentation undersøge muligheden for at nedtage cykelskiltet ved gangstien medens byggeriet af Dalen foregår, så det bliver muligt, for alle at cykel på stien. Det skaber større sikkerhed for beboerne, end at skulle cykel ude på vejen.

Det sidste ønske der blev forelagt var, om beboerrepræsentationen ville undersøge muligheden for at få lappet de store huller i vejen.

 

Beboerrepræsentationen.

16-04-2018

Download PDF af referatet her  >>