Vedtægter

Vedtægter for beboerrepræsentationen Hellebo Park

§1:

Stk. 1: Navnet er beboerrepræsentationen Hellebo Park

Stk. 2: Beboerrepræsentationen repræsenterer beboerne i bebyggelsen Hellebo Park 1-96 i Helsingør Kommune. Undtaget er dog ejerlejlighederne i bebyggelsen.

Stk. 3: Foreningens formål er at varetage beboernes interesser gennem lejelovens bestemmelser om beboerindflydelse samt at arbejde for, at ejendommens miljø bliver bedst muligt. Formålet søges fremmet bl.a. ved forhandling med ejendommens ejer / administrator.

Stk. 4: Beboerrepræsentationens adresse er hos den beboerrepræsentant, til hvem udlejer kan og skal henvende sig, dvs. formandens adresse.

§2:

Stk. 1: Foruden lejelovens bestemmelser er beboerrepræsentationens formål:

Stk. 2: At varetage beboernes fælles interesser overfor udlejer og myndigheder.

Stk. 3: At rådgive og vejlede samt hjælpe den enkelte beboer i boligspørgsmål overfor udlejer, denne repræsentanter og myndigheder.

Stk. 4: At være samlede og orienterende organ i boligspørgsmål for beboere i bebyggelsen Hellebo Park 1-96. Undtaget er dog ejerlejlighederne i bebyggelsen.

Stk. 5: At bistå ved fælles arrangementer for beboerne.

§3:

Stk. 1: Alle beboelseslejemål i Hellebo Park nr. 1-96 er automatisk medlem, undtaget er dog ejerlejlighederne i bebyggelsen. Hvis en beboer udøver grov chikane over for Beboerrepræsentationens bestyrelse, deres pårørende og/eller medlemmer af Beboerrepræsentationen, vil vedkommende modtage én skriftlig advarsel. Ved første gentagelse, vil vedkommende automatisk blive ekskluderet af Beboerrepræsentationen.

Stk. 2: Kontingent opkræves af administrationen over huslejen og fastsættes på årsmødet.

Stk. 3: Formand og kasserer tegner foreningen over for banken.

Stk. 4: Bankudskrifter over homebanking fremvises af kasserer ved hvert møde i Beboerrepræsentationen.

Stk. 5: Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges revideret for årsmødet.

Stk. 6: Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,-

§4:

Stk. 1: Årsmødet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Årsmødet indkaldes af formanden med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt årsmødet, skal være Beboerrepræsentationen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4: Den endelige dagsorden samt foreningens reviderede regnskab runddeles til beboerne senest 8 dage før årsmødet.

Stk. 5: Ekstraordinært beboermøde kan indkaldes af beboerrepræsentationen eller efter anmodning fra mindst 1/4 af medlemmerne, med 10 dages varsel.

Stk. 6: Det ordinære årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 7: Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beboerrepræsentationen / formandens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til beboerrepræsentationen for 2 år.
  7. Valg af suppleanter for 1 år.
  8. Valg af revisor og en revisorsuppleant for 1 år.
  9. Eventuelt.

Stk. 8: Årsmødet træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal i de på dagsordenen opførte sager.

Stk. 9: Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning kræves af mindst 1/10 af de tilstedeværende medlemmer.

§5:

Stk. 1: Beboerrepræsentationen består af de valgte beboerrepræsentanter. Den udgøres af mindst 3 medlemmer, valgene gælder for 2 år, dog således at på ulige årstal er op til 2, på lige årstal op til 3 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2: Afstemningen er skriftlig og hemmelig, når der er flere kandidater forestået, end der skal vælges. Ellers er de foreslåede valgt uden afstemning. Der skal vælges stemmetællere blandt de ikke foreslåede kandidater og mindst 2 for hver påbegyndt 50 fremmødte beboere.

Stk. 3: Beboermødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de mødende beboelseslejere. Hver beboelseslejlighed har 1 stemme. Stemmeret kan udøves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt. Udlejeren kan ikke udøve stemmeret for lejeren ved fuldmagt.

Stk. 4: Til beslutninger vedrørende forslag om husorden, jf. lejelovens § 67, kræves, at et flertal af samtlige beboelseslejere på et beboermøde stemmer herfor. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra mindst halvdelen af de fremmødte beboelseslejere, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 5: Over årsmødets forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 6: Der udsendes beslutningsreferat fra årsmødet.

§6:

Stk. 1: Ordinære beboerrepræsentationsmøder afholdes 4 gange årligt, med i øvrigt når formanden finder det nødvendigt.

Stk. 2: Beboerrepræsentationen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer, en næstformand og en sekretær.

Stk. 3: Beboerrepræsentanterne fastsætter selv deres forretningsorden.

Stk. 4: Suppleanterne kan deltage i møderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 5: Ved forfald indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt.

Stk. 6: Beboerrepræsentationen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

Stk. 7: Beboerrepræsentationens arbejde er ulønnet. Nødvendige udgifter refunderes efter en af beboerrepræsentationen godkendt regning.

§7:

Stk. 1: Ved beboerrepræsentationens opløsning skal kassebeholdningen bindes i 2 år. Hvis en ny forening dannes inden 2 år fra forrige forenings oplæsning, overtager den ny forening kassebeholdningen.

Såfremt en ny forening ikke stiftes inden 2 år, skal kassebeholdningen fordeles ligeligt blandt de medlemmer af foreningen, som stadig er boende i Hellebo Park, dog således at kassebeholdningen tilfalder Kræftens Bekæmpelse, såfremt beholdningen ikke overstiger 2000 kr.

Det påhviler beboerrepræsentanterne, som stadig er bosiddende i Hellebo Park, at sørge for, at kassebeholdningen afvikles som ovenfor nævnt.

Vedtaget på beboermøde den 7. november 2012. Ændret og opdateret den 23-02-2017