Husorden for Hellebo Park

Husorden for Hellebo Park

§1. Generelt

Det må være i alles interesse at vise den størst mulige hensyntagen. De nedenfor opstillede regler er derfor at betragte som nogle eksempler på, hvad denne hensyntagen på en række punkter må medføre.

§2. Lejligheder / Rækkehuse

 1. Benyttelse af audio/visuelle apparater, musikinstrumenter og lign. skal ske med fornøden hensyntagen til ejendommens øvrige beboere og må ikke være til gene for disse.
 2. Benyttelse af el-boremaskiner eller andet støjende værktøj må kun finde sted på hverdage mellem kl. 8 og 17 og på lørdage og søndage mellem kl. 10 og 14.
 3. Pludseligt opståede vandskader eller fugt indtrængen skal straks anmeldes til varmemesteren.
 4. Møl og skadedyr: Ejere/lejere har pligt til at melde om forekomst af møl og skadedyr til varmemesteren. Undlader man dette, kan man pådrage sig et erstatningsansvar, idet dyrene derved får mulighed for at brede sig, og skaderne får et større omfang.
 5. Anbring ikke skabe og større møbler helt op mod ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen.
 6. Daglig udluftning er nødvendig, såvel for et godt indeklima som forebyggelse mod fugtskader m.v. Det anbefales at foretage en kraftig udluftning to gange dagligt.
 7. Du har pligt til at tømme din postkasse og fjerne papiraffald. Papiraffald skal smides ud i de hertil indrettede containere.

§3. Altaner / Udestuer

 1. Hvis man ønsker at opsætte markiser, persienner, rulle- og andre gardiner, skal disse være i lyse naturfarver eller hvide.
 2. Ophængning af kulørt vinduespynt på altaner/udestuer må kun finde sted omkring jul.
 3. Opbevaring af skabe, hårde hvidevarer og lign. samt tørring af vasketøj og luftning af sengetøj skal foregå under altanbrystningernes overkant. Luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduerne.
 4. Der må ikke anvendes koge-, stege og grillredskaber på altaner/udestuer.
 5. Tæppebankning samt rystning af tæpper og duge må ikke finde sted fra vinduer / altanerne.
 1. Fodring af fugle og dyr på Hellebo Parks område – bortset fra ved søen – må ikke finde sted.

§4. Affald

Nyt affaldssystem

Rækkehuse: 2 delt container til mad og rest affald.

Til plast og metal benyttes containere i kældre.

Blokke: Der er opstillet container til mad, rest, plast og metal i kældre.

Højhus: I renovationsrummet er der opstillet containere

til mad, rest, plast og metal.

Alle poser SKAL lukkes med dobbelt knude for at undgå lugtgener.

Der skal benyttes 2 poser til madaffald for at undgå lugtgener.

 1. Det er ikke tilladt at smide pap og emballage i containerne, dette skal til storskrald. (kun mindre stykker pap er tilladt).

Mad- og drikkekartoner (mælkekartoner m.m.) skal smides i plast containerne.

 1. Der må ikke stilles bohave eller affald m.m. ved siden af containeren.
 2. Affald, som f.eks. gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser m.m. må under ingen omstændigheder henstilles i ejendommen eller nogetsteds på ejendommens arealer.
 3. De opstillede blå containere skal benyttes til flasker, glas, aviser og andet papir.
 4. Varmemesteren omdeler hvert år information om, hvordan og hvornår der er mulighed for at skille sig af med det øvrige affald

§5. Husdyr

 1. Husdyr, som hunde og katte m.m., må ikke være til gene for ejendommens beboere. Hunde skal altid føres i snor på Hellebo Parks arealer, og efterladenskaber skal straks fjernes af føreren.
 2. Beboere og tilflyttere skal ved skriftlig ansøgning inden anskaffelse af dyr/ indflytning med dyr indhente ejendomsadministrationens godkendelse.
 3. I Højhuset kan husdyr undtagelsesvis medbringes (ikke anskaffes).
 4. Ansøgningen skal indeholde oplysning om hvilket dyr, antal og race.

§6. Højhus, trappeopgange og elevator

 1. Der må ikke henstilles cykler, knallerter, legetøj m.v. i indgangspartierne og trapperummene. Barnevogne, klapvogne og cykler kan hensættes i kælderens cykel rum.
 2. Hvis et flertal af beboere på én etage i højhuset vedtager en mere personlig indretning på deres etages gangareal (f.eks. siddegruppe i vindfanget til højre for indgangen til elevatorerne, malerier på væggene etc.) vil dette være tilladt, når sådanne tiltag ikke strider mod brandvedtægterne
 3. Der må ikke henstilles bohave, tøj, fodtøj, kufferter m.v. på etagerne(højhus), trapperne og trappereposerne.
 4. Hvis beboerne i en opgang samlet enes om en mere personlig indretning, vil dette kunne tillades, når det ikke strider imod brandvedtægterne. I Højhuset må der kun møbleres på et afgrænset areal ved de høje vinduer mod vest.
 5. Rygning i foyer, elevatorerne, på brandtrapperne og fællesarealerne i Højhuset og i trappeopgangene / reposerne er ikke tilladt.
 6. Levende lys er forbudt på etager og i trappeopgange.
 7. Benyttes elevatorerne til transport af større genstande eller ved ind- og udflytning, må kun én elevator benyttes (8. sals elevator dog undtaget ved ind- og udflytning på 9. sal). Det henstilles, at beboerne drager omsorg for, at besøgende børn ikke benytter elevatorer og gangarealer til leg og støjende adfærd.

§7. Vaskeri

 1. Vaskeriet må kun benyttes af ejendommens beboere og af hjemmeplejen, såfremt hjemmeplejen vasker for de af vores medbeboere, der ikke selv kan.
 2. Det er ikke tilladt at opholde sig i vaskeriet uden for åbningstiderne.
 3. Der er betjeningsvejledning ved alle maskiner.
 4. Der henstilles til, at man kun optager to vaskemaskiner, henholdsvis én tørretumbler ad gangen. Vaskemaskinerne bør fyldes helt op ved hver vask. Tørretumblerne må ikke køre i tomgang!
 5. Børn må kun opholde sig i vaskeriet med ledsagelse af voksne. Husdyr må ikke medtages i vaskeriet.
 6. Der må ikke farves tøj i maskinerne, ligesom vask af gulvtæpper, kondisko o. lign. ikke må finde sted.
 7. Brugen af maskinerne i vaskeriet sker på eget ansvar, og eventuel beskadigelse af tøj dækkes ikke af ejendommens forsikring.
 1. Eventuelle fejl ved maskinerne skal straks meddeles til varmemesteren.
 2. Rygning i vaskeriet er ikke tilladt.

§8. Kælderrum / Garager

 1. Lejer renholder selv kælderrum/garage. Døren til kælderrummet skal være forsynet med en hængelås, hvad enten pulterrummet benyttes eller ej.
 2. Der må ikke opbevares brandbare væsker eller letantændelige materialer, herunder fyrværkeri i kælderrummet/garagen. Opbevaring af andet, der kan tiltrække skadedyr i området, er ikke tilladt.
 3. Tøj, tæpper, dyner og andre tekstiler skal opbevares i poser for at undgå angreb af møl.
 4. Der må ikke stilles bohave eller lignende udenfor kælderrummet.
 5. Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være lukkede – også i dagtimerne.
 6. Rygning i kælderarealer er ikke tilladt.

§9. Trafik og parkering

 1. Al færdsel og trafik på Hellebo Parks område skal ske på forsvarlig og hensynsfuld måde ved max. 30 km/t.
 2. Der må ikke parkeres cykler langs bygningens facader. Cykler skal parkeres i kælderen eller i opstillede cykelstativer. Der må ikke cykles i “Grønnegården” og på gangstierne.
 3. Parkering af motorkøretøjer skal ske i de optrukne parkeringsbåse mellem opgang 19-21 og 23-25, på parkeringspladsen ved højhuset, og ellers i henhold til færdselsloven. Der må ikke parkeres foran garagerne og kælderdørene.

§10. Børns leg

 1. Det henstilles at børns leg finder sted i bebyggelsens omkringliggende grønne områder. Leg og anden støjende adfærd må i intet tilfælde foregå i “Grønnegården”.
 2. Børn må ikke lege eller støje på trapper eller gangarealer, og ejere/lejere skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller besøgende børn ikke ved støjende adfærd eller lignende er til gene for de øvrige beboere.

§11. Påtalepligt

 1. Nye ejere/lejere skal være bekendt med ordensreglementet inden indflytningen i bebyggelsen.
 2. Ved overtrædelse af dette ordensreglement påhviler det ejendommens varmemester at påtale forseelsen.

 Husordenen blev tiltrådt med almindelig stemmeflerhed på Beboermødet den 5. december 2012.

Ændringer til Husordenen blev tiltrådt med almindelig stemmeflertal på Årsmødet den 30. marts 2017.

Ændringer til Husordenen blev enstemmigt vedtaget på et ekstra ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2023.