Referat  

Årsmødet i Hellebo Park blev afholdt torsdag den 11.04.2019 k. 19.00 på restaurant Birkebo.

67 beboere var repræenteret.

 

Åbning af mødet:

Formanden gav en kort orientering omkring den seneste uro, der har været i Hellebo Park baseret på en enkelt beboers vedvarende chikane og trusler af repræsentationens formand, hvilket tilsidst medførte til eksklusion af den pågældende. Orienteringen var begrundet i, at den ekskluderede beboer ankom til og deltog i årsmødet, men fik ingen taleret under mødet.

 

 1. Velkomst samt valg af dirigent:

Formanden Chéri Rehøj bød velkommen og Flemming Zøllner blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og meddelte, at mødet var lovligt indvarslet.

 

 1. Stemmeudvalg:

Der blev ikke brug for et stemmeudvalg.

 

 1. Beboerrepræsentationens beretning:

Beboerrepræsentationens årsberetning ved formanden:


a) Genskabelse af ro og orden og en dejlig positiv stemning i Hellebo Park.

Tak til alle, der har været med til at frembringe den gode stemning igen.


b) Udskydelse af årsmødet

Årsmødet blev afholdt i april måned istedet for i marts måned, jfr. vedtægtens §4, stk.6. idet det ikke var muligt at reservere lokale i restauranten på Birkebo eller andre steder i lokalområdet.


c) Overdragelse af kasserer hvervet

Den tidligere kasserer har varetaget kassererhvervet, indtil vi modtog bankens accept på, at overdragelse var blevet godkendt. Hvidvaskningsreglen var desuden årsagen til, at det blev en langvarig proces, før den nuværende kasserer og formand fik adgang til bankens konti.


d) Markvandring (10 års vedligeholdelsesplan)

Den 14.8.2018 deltog City Apartments repræsentanter samt Lars, Torben, Allan Woods og Chéri Rehøj i den årlig markvandring. 10 års vedligeholdelsesplanen over det arbejde, der er planlagt til udførelse, blev udleveret og drøftet. Emnene var:

 • Højhusets ydervægge blev primet i 2018 (isoleret / vandskuret) hvilket er en del af almen vedligeholdelse for at forhindre, at fugt trænger ind i murværket.
 • Termoruder er / skal udskiftes. Ifølge Lars er udskiftning af disse allerede påbegyndt.

e) Andre forbedringer gennemført:

Lars kunne oplyse, at isolering af klædeskabe og vægge er påbegyndt. Opgang 37 foruden 17 andre lejlligheder er blev isoleret.

f) Julehygge / bingo 2019:

 • 54 Beboere fra Hellebo Park deltog i julehyggen / bingospil, der blev afholdt på restaurant Birkebo i december 2018.

Samtlige gaver til bingospillet blev sponsoreret af detailhandler i Helsingør. Det blev en succes, så vi planlægger, at dette skal være en fremadrettet tradition.

g) Samarbejdet med Lars/Torben er som altid positivt til alle parters glæde.

 

h) INFORMATION fra Lars (varmemesteren):

En fyldestgørende oversigt over disse informationer vil være tilgængelig på hjemmesiden og på opslagstavlen ved vaskehuset. 

 • Afhentning af storskrald
 • Parkering
 • Dagligt affald
 • Reklamer
 • Bohaver og affald

 

Formandens beretning blev godkendt

 

 1. Årsregnskab 2019 v./ kasssereren

Kassereren Allan Woods gennemgik årsregnskabet. Der var en enkelt kommentar til regnearkets udformning, men blev herefter godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for 2019

Det blev vedtaget, at kontingentet på 20 kr. skal forblive uændret.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen forslag blev modtaget

 

 1. Valg til Beboerrepræsentationen

Følgende beboer blev valgt/genvalgt:

Formand: Chéri Rehøj blev genvalgt

Suppleant: Marianne Arnsfelt blev genvalgt

Suppleant: Rie Linhoff blev valgt

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: René Durafour blev valgt

Revisorsuppleant: Per Kragh Jespersen blev valgt

 

 1. Under eventuelt fremkom følgende:

 

Nye aktiviteter / arrangementer

Beboerrepræsentationen fremsatte følgende spørgsmål ”hvad kunne boboerne tænke sig, deres indbetalte kontingenter blev anvendt til” 

Spørgsmålet blev drøftet og konklusion heraf blev, at beboerne skulle komme med deres forslag til, hvilke aktiviter / arrangementer de mente kunne være interessante. Beløbsmæssigt vil det dreje sig om en lille brøkdel af den samlede beboerkontingent. Vi skal nemlig fortsat sikre, at der er økonomisk dækning, hvis vi for brug for juridisk eller anden form for ekstern bistand.

 

Ny antenneforening

Ideoplæg fremlagt af Allan Woods, hvorvidt det vil være en fordel, at få oprettet en antenneforening i Hellebo Park, som gerne skulle ende med en billigere TV og internet pakke til beboerne end den nuværende. Nogle mente, at det blev for kompliceret, andre var i tvivl. Allan vil undersøge sagen nærmere.

 

Hjertestarterkursus for beboerne vil bliver effektueret snarest.

 

Sommerfest 2019.
Beboerrrepræsentationen opfordrede de tilstedeværende beboere om at nedsætte en festkomité.

 

Udendørs aktiviteter:
Der ønskes flere aktiviteter til børn, så som petanque, fodboldmål på græsplanen foran rækkehusene, flere bænke m.m.

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20.30

 

Beboerrepræentationen

29.04.2019