REFERAT

Årsmødet i Hellebo Park blev afholdt tirsdag d. 28-09-2021 

kl. 19.00 i Helsingør Golfklub.

67 lejemål var repræsenteret.

 1. Velkomst samt valg af dirigent:

Formand Cheri Rehøj bød Hellebo Parks beboere velkommen.

Jørgen Hoppe blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og meddelte, at mødet var lovligt indvarslet.

Sidste Årsmøde blev afholdt 03/2019. Årsmødet 2020 blev udsat grundet Corona.

 1. Stemmeudvalg:

 Valg af stemmeudvalg blev ikke aktuelt.

 1. Beboerrepræsentationens beretning:

Årsberetning ved formanden:

 1. Genskabelse af ro og orden og en dejlig positiv stemning

Tak til alle beboere, der har været med til at skabe den gode stemning.

 1. Beboerrepræsentationen (BBR) har afholdt 10 møder i 2020/2021. Resume af referaterne vil være tilgængelige på Hellebo Parks hjemmeside fremadrettet. Ved manglende adgang til internettet opfordres beboerne til at lægge en seddel i med navn / adresser i postkassen ved vaskekælderen.
 1. Markvandring (10 års vedligeholdelsesplan)

Den 29-06-2021 deltog City Apartments 2 repræsentanter samt Lars, Allan Woods og Chéri Rehøj. Følgende emner blev drøftet: 

 • Udskriftning af termoruder igangsat.
 • Istandsættelse af terrassen sydøst: City Apartment har bevilget etablering af en petanque bane samt opsætning af blomsterkummer, hvilke blev godkendt på mødet.  
 • Affaldsortering er blev etableret 05/2021. Lugtgener kan forebygges ved at beboerene anvender 2 grønne poser til mad affald, da de let går itu ved nedkastning i containeren. Poserne SKAL lukkes med dobbelt knude. 
 • Ladestandere til el-biler: City Apartment undersøger muligheden for etablering af disse i Hellebo Park.
 • Cykelkælderen: Lars har ryddet op i kælder og cykelrum. Ubrugte cykler er blevet fjernet.
 • Renovering: Ydermure og indkørsler i nogle carporter er blevet renoveret, 
 • Beskæring af gl. træer langs stien er igangsat. 
 • Helsingør Forsyning har udskiftet gamle vandrørsledninger.
 • Etablering af TDC fibernet: Bjarne Christensen har egenhændigt gjort en kæmpe indsats for at etablering af fibernettet i Hellebo Park blev effektueret. Kontrakten med TDC er blevet underskrevet af City Apartment. Rørene til ledningsføring er lagt i vejen inden asfalteringen blev påbegyndt. Etablering af ledningsføring i de enkelte lejemål vil bliver igangsat herefter. Etableringen har ingen omkostninger for beboerne, før et valg af udbyder træffes.
 • Husorden og vedtægten for Hellebo Park skal revideres. BBRs ændringsforslag til disse vil blive udsendt til beboerne, der kan afgive deres kommentarer og forslag hertil. Forslagene skal endelig godkendes på et eksraordinært møde.           
 • Ny medarbejder: Efter mange års virke i Hellebo Park valgte Torben at gå på pension i juli 2021. Som tak for hans uovertruffen indsats, er der indkøbt et gavekort til ham på vegne af beboerne.
 • Hans afløser hedder Henrik Christensen og er ansat 08/2021 i 25 timer ugentlig.
 1. Årsregnskabet 2020:

Regnskabet blev godkendt. 

 1. Fastsættelse af kontingent 2021:

Det blev vedtaget, at kontingentet på 20 kr. skal forblive uændret.

Desuden blev det enstemmigt godkendt, at der afsættes 30.000-50.000 DKK til fælles aktiviteter i Hellebo Park. Forslagene fra beboerne lægges i postkassen ved vaskeriet.

 1. Indkomne forslag:
 1. Forslag om at sætte kontingentet på pause i et år. Forkastet ved håndsoprækning.
 2. Fælleslokale ønskes. BBR drøfter det med City Apartment.
 3. Indkøb af grill: Det er en beboeropgave. evt. at nedsætte et festudvalg.
 4. Flere bænke i Grønnegården – Lars sætte flere bænke op. Hvis ikke det er tilstrækkelig, vil vi vurdere om der skal indkøbes flere.
 5. Etablering af petanque bane på den sydøst terrasse blev godkendt og igangsættes til forår.
 6. Dørtelefon i opgangene ønskes: Sagen blev undersøgt. Etableringsomkostning af dørtelefoner vil medføre forhøjelse af huslejen. Spørgsmålet står åbent og vil blive undersøgt nærmere i dialog med City Appartment
 7. Hensigten med Hellebo Parks formue: Det blev vedtaget at afsætte 30.000 – 50.000 DKK til fælles aktiviteter.
 8. Opmåling af parkingsbåse ved rækkehusene: Dette emne varetages ikke af City Apartment men Teknisk Forvaltning. 
 9. Beskæring af træer mod Sverige: beskæring varetages af Teknisk Forvaltning
 10. Huller i muren i SØ-hjørne: udbedres når årsagen til vandproblemet er fundet. 
 11. Ekstra stole i vaskekælderen: Da stolene gentagne gange er blevet fjernet – kunne det  være en løsning at montere en bænk i væggen.  
 12. Rundvisning af Erik Trolle: orientering herom omdeles og orienteres på Hellebo’s Facebook 
 13. Hjertestarter: de vil blive gjort mere synlig ved opsætning af kraftigere lys. ( findes ved Nr.1 og nr. 21 )
 14. Numreskilte ved trappeopgangene: Lars sætter kraftigere pærer i de eksisterende lamper.    

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

                                                  

Pause på 15 minutter.

7. Valg af medlemmer til beboerrepræsentationen i 2 år (2021-2022:

Næstformand: Allan Woods blev genvalgt 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år (2021-2022):

Revisor: Rene Durafour blev genvalgt 

Revisorsuppleant: står åben

9. Valg af suppleanter for 1 år (2021-2022):

1. suppleant:Bjarne Christensen blev valgt

2. Suppleant: Leif Hansen blev valgt.

Eventuelt: 

Regnskab: Grundet den negative rente, blev BBR bedt om at undersøge evt køb risikofrit obligationer.

Planklagenævnets afgørelse v/Mona Faye. Kort Orientering.

En beboergruppe arbejder på sagen om beplantningen nær de to huse på GL. Hellebækvej ved indkørslen til Hellebo Park.

BBRs rolle i forhold til Hellebo Parks beboere. Jfr. vedtægtens §2: ”At rådgive og vejlede samt hjælpe de enkelte beboer i boligspørgsmål over for udlejer, dennes repræsentanter og myndigheder”. BBR træffer ikke beslutninger.

ALLE beboer der henvender sig til vores vicevært/varmemester Lars og hans medarbejder skal tale ordentligt til dem og respektere deres arbejde og åbningstider. Vi forlanger en ordentlig tone ved enhver henvendelse. Verbale overfusning accepteres ikke! 

Det blev derfor vedtaget på mødet, at give Lars en før julegave som en anerkendelse på og respekt for hans arbejde.       

Formanden takkede for god ro og orden. 

Mødet sluttede kl. 21.50.

Beboerrepræsentationen