Mødet blev holdt på restaurant Birkebo den 30. marts 2017 og 77 husstande var repræsenteret
 
1. Formanden bød velkommen og Ole Frithioff blev valgt som dirigent
 
2. Et stemmeudvalg blev valgt bestående af (Mona Faye og Jens Bing)
 
3. Beboerrepræsentationens årsberetning blev fremlagt af formanden:
Den tidligere beboerrepræsentation overdrog nogle uafklarede opgaver til den nuværende repræsentation.
 
Asfaltering
Heriblandt blev den nuværende repræsentation bedt om at kigge på de meget ujævne vej, både rundt om beboelsen og selve tilkørslen. Dette blevet drøftet med City Apartment under markvandringen i juni måned 2016, hvorefter det blev oplyst, at indtil det nye byggeri ”Dalen” bliver en realitet, vil man blot lappe på hullerne indtil videre. Derefter er der lovning på ny asfalt hele vejen rundt.
 
Gangstien
Samtidigt blev der talt om gangstien, der munder ud til busholdepladsen. Her ønskede beboerne, at få sat nogle bomme op for at forhindre, at stien benyttes af cyklister. Men igen blev dette forslag skubbet videre under ”Dalens” tilblivelse med den begrundelse, at bebyggelsen vil utvivlsomt komme til at påvirke området, så derfor ønsker man ikke at ændre på noget før ”Dalen” er blevet
bygget.
 
Projekt ”Dalen”
Selve ”Dalens” eksistens er stadig lidt uvist. Pr. 30 marts var det planen, at kommunalpolitikerne skulle underskrive en aftale herom. Hvis aftalen underskrives, vil byggeriet formentligt kunne påbegyndes i juni måned i år. Hvis ikke aftalen underskriftes, er det dermed uvist, om ”Dalen” er en realitet, og i så fald hvornår. Vi vil selvfølgelig som beboerrepræsentation stadig følge med i
”Dalens” udvikling.
 
Hjemmesiden
Endelig har vi fået vores hjemmeside op at køre www.hellebopark.dk. Den bliver flittigt benyttet, og vi kan se, at mange af de småproblemer vi har haft, er nu løst. Vi har på hjemmesiden påpeget, at man skal huske på sine naboer, samt tage hensyn. Det ser ud til at haft en positiv effekt.
 
Markvandringen
Ved markvandringen i juni 2016 kom det frem, at City Apartment rent lovmæssigt er blevet pålagt, at lave en rullende 10-års plan for renovering og vedligeholdelse af Hellebo Park bebyggelsen. Vi har indgivet vores ønsker, og glæder os til at se deres plan ved næste markvandring om få måneder.
 
Husorden
Vi har en husorden, som alle får udleveret ved indflytning. Denne husorden er oprindelig udformet af beboere i Hellebo Park, og derfor er det i alles interesse, at den bliver overholdt. I denne anledning har vi bedt vores varmemester Lars, om at være os behjælpelig med at følge op på de sager, hvor det observeres, at beboerne ikke overholder husordenen.
Det er samtidig vigtigt, at pointere, at det er IKKE varmemesterens ”husregler”.
Han hjælper os i denne henseende. Lad det derfor ikke gå ud over varmemesteren, hvis du som beboer er uenig i én af ”reglerne”.
 
Huslejesagen
I de år huslejesagen har verseret, er den blevet håndteret af Advokatfirmaet Furesøgruppens advokater. Undervejs i  sagsbehandlingen har der beklagevis være forskellige advokater tilknyttet sagen, hvilket alene skyldtes intern organisationsændringer.
Den nuværende kontaktperson på sagen:
 
Bartosz Stanislaw, Advokatfirmaet
Telefon: 66 14 74 69
 
oplyste, at det ude fra et økonomisk perspektiv ikke helt kan betale sig, at  fortsætte disse få lejesager. Oprindelige var der 49 lejesager, men nu resterer der kun 6 lejere, der er interesseret i, at deres sag fortsat varetages af advokaten. Det blevet derfor besluttet, at advokaten skal kontakte disse 6 lejere, og orientere dem om de økonomiske konsekvenser, det vil indebære for dem
hver især.
 
Projekt ”nye Stadion”
Der blev også spurgt ind til, hvorfor beboerne ikke er blevet inddraget i sagen om det nye Stadion, der skal bygges på Gl. Hellebækvej ved den nuværende idrætshal. Formanden informerede, at beboerrepræsentationen valgte ikke at gå
ind i sagen, da den ikke ligger inden for vores matrikel. Beboerrepræsentationen varetager kun sager, der er i direkte tilknytning til vores bebyggelse eller grund.
Hvis beboerne ønsker at indgive klage mod byggeriet, er de i deres fulde ret til at gøre dette.
 
Formandens beretning blev godkendt
 
4. Årsregnskabet
blev uddelt sammen med indkaldelsen til Årsmødet. Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
 
5. Kontingent
Nuværende kontingent er på 20 kr. om måneden. Det blev besluttet at fastholde kontingentet uændret i det kommende år.
 
6. Indkomne forslag
De indkomne forslag blev diskuteret.
Der indkom et forslag til ændring af husordenen således, at indretning i højhuset bliver bestemt af et flertal på hver etage. På nuværende tidspunkt skal alle være enige, for at kunne møblere eller dekorere en etage i højhuset. Der var megen uenighed om, hvorvidt de beboere der IKKE bor i højhuset skal stemme om dette forslag. Der kom derfor ikke noget direkte udfald af forslaget, derfor blev det besluttet, at beboerrepræsentationen skal undersøge, om der evt. skal laves en afstemning blandt højhusets beboere, dersom det er dem forslagsændringen vedrører.
 
Næste indkomne forslag var ændring af beboerrepræsentationens vedtægter således, at en lejer kan miste sin ret til indflydelse i beboerrepræsentationen, hvis denne udøver grov chikane mod beboerrepræsentationen ellers deres familie. Dette blev vedtaget ved håndsoprækning.
 
Der blev fremlagt yderligere et indkomne forslag vedrørende åbning af toilettet ved vaskeriet, så det kan benyttes af samtlige beboere. På nuværende tidspunkt er det kun hjemmeplejens personale, der har tilgang til toilettet. I forvejen havde beboerrepræsentationen talt med varmemesteren herom, som ikke umiddelbart mente, at dette kan komme på tale. Det blev derfor foreslået, at beboerrepræsentationen undersøger, hvad det kræver, at få toilettet gjort tilgængeligt for alle, og hvad det evt. vil koste.
 
7. På valg til beboerrepræsentationen var Chéri Rehøj, der blev genvalgt.
 
8. På valg til suppleant var Inge Gjellebøl, der blev genvalgt.
 
9. På valg af Revisor og revisorsuppleant var Anna Marie Olsen og Ole Frithioff der begge blev genvalgt.
 
10. Under eventuelt fremkom følgende:
Der er foretaget bilreparation med tilhørende høj musik i og foran en af garagerne. Dette har været til gene for beboerne i lejlighederne ovenover. Dette vil man gerne have sat en stopper for. Problemer vil blive taget op med varmemesteren.
 
Firmabiler fylder op på parkeringspladserne. Ifølge husordenen skal store firmabiler holde på parkeringspladsen mellem Hellebo og Birkebo. Man ønsker at dette overholdes.
Falck har påpeget at de gerne vil have en sliske, så de kan komme op af trapperne ude fra parkeringspladsen ind til grønnegården. Falck har svært ved at få deres bårer op. Dette vil blive foreslået ved markvandringen.
 
Der blev fremlagt ønske om:
En gennemgang af brugen af hjertestarterne. Vi har to i bebyggelsen.
Beboerrepræsentationen følger op på sagen.
 
En generel gennemgang af husordenen, da den indeholder megen restriktive regler. Måske er det på tide, at den blev revideret.
Det næste ønske der blev forelagt var, at nogle af vores penge anvendes til anskaffelse af flere borde og bænke på området, og specielt i grønnegården. Det blev påpeget, at de nuværende pladser der er i hjørnerne ved parkeringspladserne aldrig bliver brugt. Beboerrepræsentationen vil kigge nærmere på dette.
 
Til sidst blev det bemærket, at de mange bøger, der stod på bogreolen i vaskeriet, forsvinder hurtigt fra reolen. Man beder derfor om, at folk husker at aflevere bøgerne tilbage, eller erstatte dem med nogle andre nye.