Referat af BBRmøde d. 31. oktober 2023

Referat af BBRmøde d. 31. oktober kl. 16,30

Til stede: Cheri, Anne Vibeke, Rie, Leif, Bjarne, Bendt og Vibeke

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af møde afholdt. 3 oktober 2023

referat godkendt

  

 2. Status for igangværende opgaver

 • Henrik har stadigvæk ikke modtaget skilt til vaskemaskinen kun til parfume fri sæbe
 • Henrik afventer besked fra politiet vedr. hajtænder
 • Tæpper i nr.19: Henrik afventer godkendelse af tilbud fra City Apartments
 • Service af hjertestarter: Det er blevet konstateret, at  batteri i hjertestarter i nr. 21 ikke er i orden – Firma kontaktet, og Bjarne checker hjertestarter
 • Bjarne har konstateret, at der er færre huller i vejen – måske har Henrik udbedret dem?
 • Bendt i dialog med kommunen vedr. asfaltering af vejen/forsikringsansvar.
 1. Status for julehygge – opgaver – udsendelse af indbydelse
 • Opgaver fordelt jfr. referat af 3. oktober.
 • Lokalet på Birkebo er booket.
 • Indbydelse skal udsendes til alle beboere. Cheri har udkast til indbydelse, som skal printes – tilmeldingsfrist er d. 2. december – vi uddeler i weekenden uge 45.
 • Vi køber nye lyskæder – Vibeke har ansvaret
 • Cheri og Rie ser på julepynt
 1. Husorden – godkendelsesprocedure jfr. § 5 stk. 4

Mange har spurgt, hvorfor BBR indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Ved vedligeholdelse/ forslag for ændringer af husorden SKAL beboerne indkaldes.

Der er 56 tilmeldte og 47 stemmeberettigede (hver lejlighed har kun en stemme).

Bjarne tæller personer ved indgangen d. 2. november.

Vi har et stort problem vedr. lokale, da alle beboere skal have mulighed for at komme til mødet, men vi har ikke et lokale, som er stort nok.

På ekstraordinær Generalforsamling vil der blive orienteret om, at der ifølge vedtægterne skal indkaldes til en ekstra- ekstra- Generalforsamling inden 1 måned.

Vi afholder derfor en ny ekstra generalforsamling torsdag d. 30. november kl. 19 på Birkebo.

Indkaldelse til mødet hænges op i opgangene og lægges rækkehusenes postkasser – der printes 70 stk.

Vibeke udarbejder forslag til indkaldelse og sender til Cheri.

 3. Aktiviteter

Der kan indsendes forslag til Cheri vedr. ønsker om forbedringer.

En beboer foreslår en ekstra krukke ved højhuset samt 2 bænke ved nr.7 og 5.

Der er problemer vedr. ukrudt foran nogle rækkehuse. Det er beboernes ansvar at holde det rent, men nogle beboere magter det ikke. Henrik vil gøre beboerne opmærksomme på det.

4. Systemnetadgang til mailliste

Cheri har holdt møde med Allan. Hjemmesiden og mailgruppen er to forskellige systemer. Cheri har nu adgang til hjemmesiden og rydder op i den, men mailgruppen ligger i et andet vanskeligt system. Cheri har møde med en it-ekspert – evt. nyt system.

Flertal i BBR foreslår, at vi får ekstern hjælp til nyt simpelt system for mailliste

Cheri undersøger til næste møde.

5. Manglende lokale til kommende beboermøder.

Vi undersøger følgende:

 • Loungen på stadion / forhallen– Bjarne har ansvaret
 • Feriebyens festlokale – Bjarne og Vibeke spørger.
 • Golfklubben kan måske bruges – vi undersøger det

6. Medlemskab af Frivillig Center – medlemskab er på 200 kr. Vi melder os ind. Leif undersøger om indmeldelse.

7. Personsager – klager.

En klage vedr. huslejeforhøjelse

Cheri har undersøgt alt vedr. forhøjelse af husleje og henviser til: Nettoindeks for husleje, hvor der står, at der kan reguleres 2.5 – 4 procent om året – men det skal beskrives i § 11 i lejekontrakten.

Cheri har oplevet mistolkninger i forhold ti lejeloven – vedligeholdelse har intet med det at gøre, det kan kun dreje sig om forbedringer.

 8. Hellebo Nyt

Vibeke redegjorde for forslaget. Beslutning vedr. Hellebo Nyt udsættes indtil vi har en mailliste, som fungerer.

 9. Evt

Intet.

Ref Vibeke