Referat af ekstraordinær GENERALFORSAMLING afholdt d. 2.november 2023 kl. 19 i Birkebo

Der var mødt 45 stemmeberettigede beboere.      

Cheri bød velkommen og fortalte, at forslagene til ændringer er blevet til i et samarbejde med varmemesteren.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

Cheri foreslog Jørgen Hoppe som ordstyrer, og Jørgen H blev valgt.

Jørgen takkede for valget, og han gennemgik formalia ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, og kunne konstatere, at der var rettidigt indkaldt til denne.

 2. Drøftelse og godkendelse af ændrings- forslag for Husorden i Hellebo Park

Jørgen gjorde rede for de regler, som er gældende i vedtægter for Beboerrepræsentationen i Hellebo Park (jfr. § 5 stk. 4), og som henviser til lejelovens § 67.

Både lejere og ejere har ret til at stemme, og reglerne for godkendelse af ændringsforslag er følgende: Hvis ændringsforslagene skal godkendes, skal mindst halvdelen af beboerne i Hellebo Park stemme for (der er 230 boliger, så det skulle i så fald være 115 stemmer).

Da der kun var 45 stemmeberettigede til stede ved mødet, kunne ændringsforslagene ikke godkendes d.d., derfor skal der, jfr. reglerne, indkaldes til et nyt møde inden 1 måned, hvor ændringsforslagene kan vedtages endeligt uanset antallet af fremmødte.

Jørgen konstaterede, at der ikke var indkommet andre ændringsforslag end dem BBR har foreslået. Ingen havde bemærkninger til BBRs ændringsforslag, og forsamlingen stemte derefter, om de kunne godkende dem.

Flertallet stemte for, og det blev herefter vedtaget, at der afholdes et nyt møde inden en måned.

Cheri bemærkede herefter, at BBR er kede af, at der har været begrænsning på deltagelse i aftenens møde, men BBR søger efter et lokale, som er stort nok i nærheden af Hellebo Park. Konventum kan ikke bruges, fordi det er alt for dyrt, men vi undersøger Helsingørhallen og Feriebyen.

Cheri meddelte desuden, at nyt møde finder sted torsdag d. 30. november kl. 19.00 på Birkebo, og at BBR udsender indkaldelse.

Efter dette møde indsendes Husorden til City Apartment.

 3. Evt.

  • Førstehjælpskursus kommer igen d. 24. januar 2024. Der vil være 2 hold med 12 personer på hvert hold – 1. hold kl. 13,30 -16 og 2. hold kl. 16,30 – 19. Der kommer meddelelse med tilmelding ud.
  • Der blev spurgt til vaskemaskine kun til parfume fri sæbe. Det er godkendt af City Apartment, og der er bestilt et skilt.
  • Helsingørhallen vil gerne stille lokale til rådighed.
  • Hvad gør man, når nogle beboere fodrer fugle? Hvis man ved, hvem det et, kunne man ved seddel i postkasse gøre opmærksom på, at det er forbudt. Man må kun fodre ved søen.
  • BBR spurgte, om man som ny beboer får udleveret Velkommen til Hellebo og Husorden. Det blev bekræftet.

Cheri takkede for god ro og orden, og meddelte endnu engang, at der kommer indkaldelse til nyt møde, som afholdes:

Torsdag d. 30. november 2023 kl. 19.00 på Birkebo

Ref.: Vibeke B